Munkaerőre van szüksége?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Segítünk Önnek megtalálni a szükséges munkaerőt.

Kapcsolat Munkaerő-kölcsönzés Munkaerő-közvetítés

Munkára van szüksége?

Vegye fel velünk a kapcsolatot,
vagy böngésszen az állásajánlataink küzött!.

Kapcsolat Állásajánlatok Külföldi állások

Keressen bennünket ha...

Munkát keres: állást ajánlunk!
Munkatársat keres: mi megtaláljuk!
Keressen minket, mert a biztos munka nálunk kezdődik!

Munkaerő-kölcsönzés Munkaerő-közvetítés Külföldi állások

Adatvédelmi szabályzat

Bevezető

Jelen adatvédelmi szabályzatot a LCS SERVICE Munkaerő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vállalkozás) adta ki. Jelen szabályzat - amennyiben az ügymenetben és az adatkezelés módszertanában változás nem történik - 2019.05.25. napján (és minden évben) külön ok nélkül felülvizsgálatra kerül.

Vállalkozás adatai:

Név: LCS SERVICE Kft.
Képviselő: Gruber Attila ügyvezető
Székhely: 8097 Nadap, Templom köz 4. fszt. 3.
Cégjegyzékszám: 07-09-026201
Adószám: 22956985-2-07

A jelen szabályzatot kötelező felülvizsgálni olyan esetekben, amikor új kockázatértékelésre okot adó esemény, avagy az adatkezelés módjában és metodikájában egyéb lényeges változás történik. Az új kockázatértékelés elkészítésére olyan okból, avagy eseményből kerül sor, amikor valószínűsíthető, hogy az adatok kezelése az érintettekre kockázatot jelenthet (különösképpen: új adatkezelési technológia bevezetése, - alkalmazása, a korábbitól eltérő módon történő adatgyűjtés vagy adattovábbítás stb.)

A szabályzat alapja

A vállalkozásnak a rendes ügymenetében, a szokásos üzleti tevékenysége során elengedhetetlenül szüksége van személyes adatok gyűjtésére és kezelésére. A begyűjtött adatok vonatkoznak Megbízókra, ügyfelekre, beszállítókra, munkavállalókra, és egyéb olyan személyekre, akikkel a vállalkozás működése során kapcsolatba kerül.

A szabályzat célja az, hogy biztosítsa a vállalkozás tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, és megakadályozza a cég által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználását, és meghatározza az adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

Az adatvédelmi szabályzatban rögzítésre kerül a személyes adatok gyűjtésének, tárolásának, és kezelésének módja, valamint a vállalkozás adatvédelmi elvei. A jelen szabályzat az adatvédelmi törvénynek megfelelést szolgálja.

A szabályzat biztosítja, hogy a vállalkozás az adatvédelmi jogi követelményeknek megfelel, és megfelelő adatvédelmi gyakorlatot, és operatív tevékenységet fog folytatni. Ezáltal védi és figyelembe veszi a munkavállalók, egyéb alkalmazottak, beszállítók, vevők jogait, és jogos érdekeit.

Meghatározza az adatkezelési műveleteket: gyűjtés, őrzés, tárolás, törlés, továbbítás. Szabályozza az adatvédelmi incidensek megelőzését, és a felmerülésük során alkalmazandó eljárásokat.

A Vállalkozás fokozott kiemelt figyelmet fordít a biztonságos adatkezelés és adatok felhasználásával összefüggő humán feltételrendszer működésének törvényességére és szakszerűségére, ennek érdekében fokozatosan fejleszti technikai eszközeit, törekszik folyamatainak szervezettebbé, tökéletesebbé tételére. A személyi adatkezelésnek minősülő rendszerek alkalmazása nélkülözhetetlenné teszi a vonatkozó jogszabályokból - különösen az Alaptörvényből, „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. Törvény továbbiakban: Infotv.) a „Polgári Törvénykönyvről” valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Adatvédelmi rendelet) rendelkezéseiből, illetve a Munka Törvénykövéről szóló 2012. évi I. Törvényből - fakadó kötelezettségek teljesítését, amelyek egyaránt biztosítják a Vállalkozás jogkövető magatartását, és az érintettek személyiségi jogainak érvényesülését.

Értelmező rendelkezések

Fogalmak

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat”:

2.2.1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

2.2.2. egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; (egészségügyi adat)

2.2.3. büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos bármely adat

adat”: bármilyen formában rögzített információ;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatvédelmi felelős”: a Vállalkozás vezetése alá tartozó megbízott személy, aki felelős a vonatkozó jogszabályokban és jelen szabályzatban meghatározottak teljesítéséért;

adatállomány”: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

adatbiztonság”: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik;

jogosultság”: a Vállalkozás vezetésének külön döntése alapján az adatkezelésbe hozzáférési, műveleti jogosultsággal rendelkező személy;

jogosítás”: az adatkezelő egyedileg differenciált döntése, amely a jogosított személyt az adatok bármely kezelési, vagy feldolgozási műveletére jogosítja;

tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés”: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

adatzárolás”: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatkérő”; olyan személy, amely kéri az adatkezelőtől a személyes adatainak kiadását, saját részre másolását, megtekinthetőségét.

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

fizikai védelem”: mechanikai és elektronikai biztonságtechnikai eszközök alkalmazása, amelyekkel azok a helyiségek védettek, ahol számítástechnikai erőforrásokat használnak, vagy az adatmegőrzés szempontjából fontosak.

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő Vállalkozásokat és egyesületeket is;

Jogi képviselő”: a társasággal szerződéses jogviszonyban álló az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó ügyvéd / jogtanácsos, aki foglalkozásánál fogva külön titoktartásra köteles, egyebekben külön megállapodás alapján vállalta a jelen szabályzat alapján neki továbbított személyes adatok kezelésére vonatkozó kitételeket.

Könyvelő”: a könyvviteli szolgáltatások nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002 (V.5) Korm. rendelet hatálya hatálya tartozó könyvelő, vagy könyvelő iroda, aki foglalkozásánál fogva külön titoktartásra köteles, egyebekben külön megállapodás alapján vállalta a jelen szabályzat alapján neki továbbított személyes adatok kezelésére vonatkozó kitételeket.

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

hardver eszköz”: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely biztonsági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja;

hírközlő eszköz”: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas.

információs önrendelkezési jog”: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról;

Az adatvédelem jogi háttere

Az adatvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szabályozza, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet, a jelen szabályzatban a továbbiakban: GDPR).

A vállalkozás a GDPR-t az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a jelen szabályzatban a továbbiakban: Infótörvény) mindenkor hatályos rendelkezéseivel összhangban, az abban foglalt szabályok betartásával értékeli és alkalmazza, azzal, hogy ahol az Infótörvény és a GDPR szabályai ellent mondanak egymással (jogszabályi összeütközés/kollízió) ott a GDPR rendelkezései az irányadóak.

A GDPR és az Infótörvény a személyes adatokra vonatkozó valamennyi adatgyűjtési és adatkezelési műveletre alkalmazandó, tekintet nélkül az adatgyűjtés és az adatkezelés formájára (elektronikus, avagy papír alapú).

A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a további magyarországi szabályozókkal és jogszabályokkal összhangban, azoknak megfelelve, az ágazati szabályok figyelembe vételével folytatja az adatkezelési és adatgyűjtési tevékenységét.

Alapelvek

A vállalkozás által alkalmazott GDPR az alábbi fontos alapelveket alkalmazza:

A vállalkozás a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon végzi. A személyes adatok kezelésének célja a vonatkozó jogszabályok alapján a Vállalkozás és az érintettek – a dolgozók és az ügyfelek – között létrejött szerződé(ek) teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása, továbbá létfontosságú biztonsági-, vagyonvédelmi érdekeinek védelme – érvényre juttatása.

A vállalkozás az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében személyes adatot csak az alábbi esetekben kezelhet:

A Vállalkozás kijelenti, hogy adatkezelései törvényben védett érdekek biztosítására szolgálnak, és biztosítja, hogy az adatkezelési célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és arányos mértékű az érintettek információs önrendelkezési jogának korlátozása.

A vállalkozás kijelenti, hogy személyes adatok kezelését kizárólag a fentiek alapján kezel, azonban emellett valamennyi adatkezelést az érintettek (külön írásban foglalt) hozzájárulásával is végzi. Az érintettel az adat felvételét megelőzően minden esetben közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes mindazok számára, akik a Vállalkozással jogviszonyra kívánnak lépni. Az érintett ehhez a szerződés aláírásával ennek elmaradása esetén külön nyilatkozatban az adatkezeléshez hozzájárulását adja.

A szabályzat személyi, és tárgyi hatálya

Szabályzatunk kiterjed a vállalkozás valamennyi dolgozójára, ide értve, a gyakornoki, vagy alkalmi munkavállalási jogviszonyban lévő dolgozókat is, illetve bármely a vállalkozás által meghatalmazott / megbízott személyre, amely/aki a cég nevében jár el, és a személyes adatokba betekintést nyer(het).

A szabályzatunk az alábbi adatok körére terjed ki:

Jelen szabályzat különösen az alábbi kockázatokkal szembeni védelmet hivatott elősegíteni:

A vállalkozás valamennyi vezetőjének, dolgozójának, és együttműködő partnerének kötelessége annak biztosítása, hogy az adatok gyűjtése, kezelése, és tárolása jogszerűen történjen. Az egyes részfeladatok, és felelősségi körök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Az ügyvezető tájékoztatja a dolgozókat az adatvédelmi kötelezettségről, kockázatokról, és feladatokról, részt vesz az adatkezeléssel összefüggő döntések előkészítésében és meghozatalában, gondoskodik az érintettek jogainak biztosításáról;

Az ügyvezető az irodai alkalmazottakkal együtt tesz javaslatokat a folyamatok és szabályzatok kialakítására, a folyamatok és szabályzatok rendszeres vizsgálatára.

Az ügyvezető biztosítja az irodai alkalmazottak számára az adatvédelmi képzést, oktatást, valamint kérésre az adatvédelemmel összefüggő tanácsok nyújtását a megfelelő adatkezelés eléréshez.

Az érintettek megkeresésére az irodai alkalmazottak tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a vállalkozás milyen adatait tárolja és kezeli.

Az ügyvezető meghatározza, hogy incidens esetén milyen adatvédelmi intézkedéseket kell megtenni. Ügyvezetői feladatkör a harmadik féllel kötött olyan megállapodások vizsgálata, amely adatkezelési- és továbbítási kérdéseket vet fel. A cég irodai alkalmazottai együtt működnek a partnerek, és beszállítók adatvédelmi tisztségviselőivel (ha van).

A cég ügyvezetője tartja a kapcsolatot az illetékes adatvédelmi hatósággal. Amennyiben az illetékes adatvédelmi hatóság előírja, a Hatóság által tartott továbbképzéseken, és konferenciákon való részvételt az adatvédelmi ismeretek naprakészen tartása érdekében, akkor az ügyvezető részt vesz rajta.

Az Ügyvezető ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, és belső utasítások megtartását;

A SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ ADATÁLLOMÁNYOK

1.1. munkaügyi nyilvántartás

A manuális nyilvántartás a dolgozók munkaviszonyra vonatkozó iratait, adatait tartalmazza, melyeket az erre kijelölt helyen kezelik. A munkaügyi nyilvántartásához kapcsolódik a balesetvédelmi oktatások jegyzőkönyvei, és (amennyiben szükséges) a munkahelyi balesetek nyilvántartása, amelyeket az erre kijelölt munkatárs kezel.

Az (elsősorban irat alapú) munkaügyi nyilvántartásban a Vállalkozás munkavállalók alábbi személyi adatait kezeli: Név, (nemtől függően szükség esetén születési név), anyja neve, lakcím, (szükség esetén tartózkodási helye) születési helye, ideje, személyi azonosító száma, lakcímkártya száma, adóazonosító jele, TAJ száma.

Amennyiben szükséges, a Vállalkozás a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges részfeladatok elvégzése érdekében nyilvántartja, a munkakör vagy részfeladat betöltéséhez jogszabály által előírtaknak megfelelő igazolásokat a munkavállaló speciális képesítéseiről. (jogosítvány, egyéb szükséges képesítések)

A fenti személyes adatokon kívül a vállalkozás további adatot az érintettekről nem gyűjt. Az adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódik. A vállalkozás a személyes adatokat a munkaszerződések és okmány másolatok kivételével elektronikusan kizárólag irat és irodai adathordozón (belső merevlemez) tartja nyilván, azok felhő alapú háttértárba nem kerülnek feltöltésre. Az érintett a személyes adatait a munkaszerződés / megbízási szerződés keretében, illetve kifejezetten külön azon a nyilatkozaton adja meg, melyen egyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

A vállalkozás a fenti személyes adatokat adathordozón összesítheti, a szükséges igazolások validálása után valamennyi adatot a továbbiakban statisztikai célból kezel.

1.2. A dolgozók egészségügyi nyilvántartása

A dolgozók személyi adatait és egészségügyi állapotára vonatkozó különleges adatait tartalmazó, orvosi titkot képező, kartonokból álló adatállomány az üzemorvosi rendelőben van elhelyezve.

Az egészségügyi adatok kezelését „Az egészségügyről” szóló CLIV. tv. (24-25.§) szabályozza, amelynek értelmében a dokumentációval a Társaság, az abban szereplő adatokkal pedig a dolgozó rendelkezik, akinek saját adatai tekintetében megismerési, tájékoztatási és betekintési joga van.

1.3. A Vállalkozás területén működő videó megfigyelő rendszer

A Vállalkozás a kamera rendszerről külön felhívás és szabályzat útján tájékoztatja az érintetteket.

Az Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása elsődlegesen a dolgozók munkabiztonsága céljából (a veszélyforrást hordozó létesítmények, munkahelyiségek - nagy teljesítményű gépeket tartalmazó szerelőcsarnok, egyes gyártási folyamatok monitorozása) szükséges.

A videó megfigyelő rendszert a vonatkozó kezelési utasítás, műszaki leírás szerint kell kezelni, telepítési topográfiáját a jóváhagyott terv tartalmazza. A rendszer segítségével ellenőrizhető a munkabiztonsági és, esetenként vagyonbiztonsági- szabályok betartása, a védelmi rendszer működése. A rendszer működése során alkalmazott munkáltatói ellenőrzés illetőleg megfigyelés valamint az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak és nem járnak az emberi méltóság megsértésével, így kamerák, olyan helyeken, amelyek az emberi méltóságot sérthetik nem kerülnek / kerültek elhelyezésre. Az elhelyezett kamerák látószöge a céljukkal összhangban álló területre, vagyis a munkavégzési helyre irányul. A kamerák elhelyezéséről a Társaság a Munkavállalókat külön írásban tájékoztatja és hozzájárulásukat beszerzi. Kamera munkavállalóra közvetlenül nem irányul, munkavállaló munkavégzését mozgásánál fogva nem követ.

A videorendszerrel rögíztett felvételek főszabályként 3 munkanapig tárolhatóak. A videorendszerhez kizárólag az ügyvezető férhet hozzá, a felvételek visszanézésére kizárólag ez a kör jogosult. Az Infotv. alapelvei a rögzített felvételek megtekintésekor is érvényesülnek, vagyis arra kizárólag az erre feljogosított rendelkezik jogosultsággal és kizárólag a jelen pontban meghatározott célból.

1.4. Amennyiben a vállalkozás partnere egyéni vállalkozó, vagy megbízás esetén természetes személy a megbízási vagy más szerződés teljesítése érdekében szükséges személyes adatokat kezeli, és tartja a nyílván jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Vállalkozás struktúrája és adatkezelési jogosultságok

Ügyvezető:

Kezelt adatok köre: (teljes hozzáférés, valamennyi adat)

Elsődlegesen: tulajdonosi, céges, munkajogi, gazdasági, hatósági, saját adatok

exemplifikatív felsorolás mellett:

Az ügyvezető hozzáfér a vállalkozás és alkalmazottak / egyéb jogviszonyban lévők összes adatához. Az ügyvezető rendelkezik az adatok létrehozásának, módosításának, törlésének, olvasásának, másolásának, engedélyezésének jogával (teljes hozzáférés)

Felelőssége:

A vállalkozás valamennyi adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységéért felelős

Partner kapcsolattartók:

Kezelt adatok köre:

Felelőssége:

A fenti körben az adatok vonatkozásában: olvasási, módosítási, másolási, létrehozási, jog

Pénzügyi munkatárs:

Kezelt adatok köre:

Felelőssége:

A fenti körben az adatok vonatkozásában: olvasási, módosítási, másolási, létrehozási jog

HR munkatárs:

Kezelt adatok köre:

Felelőssége:

A fenti körben az adatok vonatkozásában: olvasási, módosítási, másolási, létrehozási jog.

IT/Rendszergazda:

Kezelt adatok köre:

Felelőssége:

A fenti körben az adatok vonatkozásában: teljes jogosultság

A munkavállalók általános felelőssége

Valamennyi munkavállaló, aki a cégben munkája során személyes adatokhoz hozzáfér, a megszerzett adatokkal csak a munkakörének megfelelően járhat el, és csak annak elvégzése céljából kezelheti, rögzítheti, tarthatja nyílván.

A munkavégzés során megszerzett adatokat a munkavállaló erre vonatkozóan különös írásos engedély nélkül nem oszthatja meg az arra illetéktelen személyekkel, nem teheti közzé, önkényesen nem kezelheti.

A vállalkozás biztosítja, hogy a munkavállalók képzés/oktatás keretében megismerhessék pontos teendőiket és feladatukat, valamint felelősségüket az adatvédelem és az adatkezelés tekintetében. A munkavállalók kötelesek valamennyi a birtokukba jutott adatot biztonságosan kezelni, munkavégzésük során elővigyázatosnak lenni, és a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatokat végrehajtani.

A munkavállaló köteles a szoftveres hozzáférés esetén erős, titkos jelszavakat alkalmazni, a jelszót megosztani, másoknak felfedni szigorúan tilos. Kivételt jelent a cég rendszergazdája, és az ügyvezető.

Arra fel nem hatalmazott személlyel vagy személyekkel nem oszthat meg személyes adatokat sem a vállalkozáson belül, sem azon kívül.

A munkavállaló köteles rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni a rendelkezésre álló adatokat annak érdekében, hogy személyes adat szükségtelenül ki ne kerüljön sem tárolásra, sem egyéb kezelésre. A már szükségtelenné váló adatok törlése a munkavállaló felelőssége.

Amennyiben a munkavállaló bizonytalan a helyes adatkezelés, vagy az adatvédelmi szempontok tekintetében, úgy köteles tanácsért az ügyvezetőhöz fordulni.

Ha a munkavállaló tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A vállalkozás adatkezelését végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a munkavégzése során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, a vállalkozás nyilvántartásaihoz rendelkezésre álló hozzáférési jogosultságok jogszerű gyakorlásáért.

Informatikai és fizikai védelem

 1. Fizikai védelem:

 1. Külső, zárható kapu a székhelyen, és a telephelyen
 2. Zárható iroda
 3. Zárható fiókok, szekrények
 4. Biztonsági széf
 5. Elkülönített tárgyaló helyiség
 1. IT védelem:

 1. Tűzfal
 2. Vírusirtó
 3. Jelszavas védelem a számítógépeken
 4. Tűzfallal védett routerek
 5. Egyéb hálózati védelem

Adatkezelési szabályok

Az adatkezelő vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt jogszabályban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

A jelen bekezdés célja annak meghatározása, hogy az adatokat hol, és milyen módon szükséges kezelni ahhoz, hogy biztonsága biztosítható legyen. Az adattárolásra vonatkozó további esetleges kérdésekkel a rendszergazdához, illetőleg az ügyvezetőhöz fordulhat a cég munkatársa vagy bárki akinek az adatkeléssel kapcsolatosan kérdése merülne fel.

A Vállalkozás vezetése a megbízott felelősökön keresztül gondoskodik arról, hogy:

A szokásos informatikai biztonsági intézkedéseken túl folyamatosan figyelemmel kell kísérni az alábbiak gyakorlatát:

1. Papír alapú adatkezelés

A papír alapon kezelt adatokat olyan biztonságos helyen szükséges tárolni, ahol arra jogosulatlan személy azokat nem ismerheti meg.

Az olyan elektronikus úton érkezett, vagy kezelt adatokat, amelyeket valamilyen okból a cég munkavállalói kinyomtatnak az irattárolóban kell tárolni, és a többi adattól elkülönítve kell kezelni. A cég munkatársai kötelesek gondoskodni arról, hogy a kinyomtatott anyagokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá. A kinyomtatott adatokat tartalmazó iratokat a nyomtatás okának megszűnése után az iratmegsemmisítővel haszontalanná kell tenni.

2. Elektronikus adatkezelés

Az elektronikusan tárolt adatokat védeni szükséges a jogosulatlan eléréstől, véletlen törléstől, és a kémprogramokkal/vírusokkal/illetéktelen rendszerfeltörésekkel, rendszertámadásokkal szemben.

Az adatokat erős jelszavakkal szükséges védeni, melyek cseréjét kötelező bizonyos időszakonként elvégezni, de legalább félévente. A jelszavak titkosak, és hozzáférhetetlenek, a munkavállalók/vezetők nem oszthatják meg egymás között, sem más személyekkel. Kivéve a rendszergazdát, hogy munkáját ne akadályozzák.

Amennyiben az adat hordozható adattárolón (CD/DVD, pendrive, külső winchester, egyéb külső adattároló) kerül rögzítésre, akkor az adattároló eszközöket a használatot követően biztonságos helyen, jogosulatlan személyek számára hozzáférhetetlenül szükséges tárolni.

Az adatokat csak az arra kijelölt szervereken, és hardver eszközökön szabad tárolni. Felhő alapú, vagy külső adattárolási szolgáltatás igénybevétele esetén adat csak a kijelölt, és meghatározott szolgáltatóval kötött szerződés alapján, és szerint tárolható. A rendszergazda az adattárolás megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy a szolgáltatást végző partner megfelel az adatvédelem jogszabályi, és technikai követelményeinek.

Valamennyi adattárolásra szolgáló szervert és számítógépet szükséges tűzfallal és vírusirtóval védeni. A tárolt adatokat rendszeresen szükséges felülvizsgálni.

Az adattárolásra alkalmazott szoftvereket rendszeresen frissíteni szükséges. A frissítés megkezdése előtt a szoftverfrissítési metódust az adatvesztés elkerülése érdekében tesztelni szükséges.

Személyes adatokat tartalmazó mobil eszközöket tilos a cég üzemterületéről kivinni.

3. Postai küldeményekre vonatkozó speciális szabályok:

A postai küldemények átvételére, felbontására a vállalkozás ügyvezetője és az ügyvezető által meghatalmazott irodai munkatársak jogosultak.

Adatok felhasználása

A vállalkozás az adatkezelés eltérő célja alapján ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezeléseket végez. Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés a szerződés/megállapodás nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához kapcsolódik.

Alapvető célja az adott szerződéshez/megállapodáshoz tartozó feladatok elvégzéséhez (szerződő teljesítése), az adatkezelés szereplőinek azonosításához és a szerződés lezárásához szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatokat kizárólag az adott szerződés irataiban, és az ügyviteli segédletekben szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig lehetséges.

A nyilvántartási célú adatkezelés adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva van az adatok különböző, meghatározott jellemzője alapján a visszakereshetőség, lekérdezhetőség. Az adatok jogszerű és célhoz kötött használata során az alábbi intézkedések megtétele kötelező annak érdekében, hogy:

A személyes adatok kezelésének célja a vállalkozás üzleti tevékenysége során történő felhasználása, és ennek megfelelően az alábbi adatok azonosíthatóak be:

Kezelt adatok pontossága

A vállalkozás. jogszabályi kötelezettsége az általa kezelt személyes adatok naprakész és pontos nyilvántartása. Kiemelt figyelmet fordít az esetlegesen (és szükségesen) nyilvántartott különleges adatok naprakészségére és pontosságára.

A fentiek okán a vállalkozás valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata, hogy a tőle telhető legjobb módon az adatokat naprakészen és pontosan nyilvántartsa.

Az adatokat a lehető legkevesebb adattároló helyen szükséges tartani (célszámítógép+biztonsági másolatok/mentések), a vállalkozás munkavállalói feleslegesen és engedély nélkül semmilyen egyéb nyilvántartást, vagy személyes adatokat tartalmazó egyéb forrást nem készíthetnek.

A cégünk munkatársai kötelesek azon lenni, hogy a személyes adatok naprakészek legyenek, és kötelesek az adatokat az ügyfél- és egyéb kapcsolatok során folyamatosan egyeztetni.

A vállalkozás az érintettek számára folyamatosan biztosítja az adatpontosítás lehetőségét.

Amennyiben a kezelt adatok körében pontatlan adatok kerülnek elő, azt haladéktalanul pontosítani szükséges, így különösen, ha a vevő az általa megadott telefonszámon vagy levelezési címen már nem érhető el. Az elektronikus levelezés mindaddig elérhetőnek tekinthető, ameddig az ügyfél a cím megváltozását nem jelenti be, vagy onnan a kézbesítés sikertelenségére vonatkozó rendszerüzenet vissza nem érkezik. A telefonszám tekintetében ameddig az ügyfél az elérhetősége változását nem jelzi, vagy hívás esetén az elérhetőség változása be nem bizonyosodik. Az érintett jelzésének hiányában is pontatlannak bizonyult adatot valamennyi rendszerből és adattárolóról a pontatlanság megállapítását követően haladéktalanul szükséges.

A vállalkozás vevői kapcsolatokért felelős munkatársának a feladata a vevői levelezési és adatrendszerének naprakész tartása azzal, hogy annak teljes felülvizsgálatát legalább évente különösebb ok nélkül is kötelezően elvégzi.

Az érintettek jogai

Az érintettek, akiknek a vállalkozásunk személyes adatait kezeli jogosultak:

Amennyiben valamely érintett a fenti tájékoztatások valamelyikét kéri, azt az érintett hozzáférési jogának hívjuk.

Az étintettnek a hozzáférési joga e-mailen érkezhet, a vállalkozás: lcs@lcsservice.hu levelezési címére vagy személyesen a 8097 Nadap, Templom köz 4. fszt. 3. székhelyen nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 8-16 óráig, kivéve ünnepnapokon). A vállalkozás az ilyen igényeket rögzíti a nyilvántartásába, az elektronikus levélben történő bejelentés is érvényes bejelentésnek minősül.

A vállalkozás az érintett hozzáférési kérelmének 6 héten belüli megismételt teljesítéséért 10.000. Ft, azaz tízezer forint adminisztrációs díjat kérhet kérésenként. A vállalkozás az érintett kérelmét 14 (tizennégy) napon belül köteles teljesíteni.

Az érintettnek joga van továbbá:

A vállalkozás minden esetben pontosan beazonosítja az adatkérő személyét a kért információ kiadását megelőzően.

A vállalkozás ügyvezetője jogosult dönteni az érintett kérelméről. Ha munkavállalóhoz érkezik a megkeresés, azt haladéktalanul köteles az ügyvezető részére továbbítani.

Az adatok egyéb okból történő hozzáférhetővé tétele

A GDPR rendelet értelmében meghatározott feltételek szerint az érintett hozzájárulása nélkül megismerhetővé teheti az egyes személyes adatokat jogérvényesítési okból.

Ebben az esetben a vállalkozás jogosult a személyes adatokat másokkal megosztani, de a megosztás kizárólag az igényérvényesítéshez szükséges terjedelemben és okból, illetve jogszerű megkeresés alapján, és szükség esetén ügyvéd tanácsának kikérése mellett történik.

Az adatok adatfeldolgozó részére történő átadása

A vállalkozás a cég szervezetén kívül az alábbi okból és személyekkel (Partner) osztja meg az érintettekre vonatkozó személyes adatokat:

A vállalkozás minden esetben, valamennyi együttműködő partner tekintetében az adatok továbbításának megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy az adott partner az Európai Uniós és magyarországi adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el, és a jelen szabályzatban rögzített garanciális rendelkezések mellett kezeli az adatokat.

A Partner az így továbbított személyes adatok vonatkozásában - külön rögzített kötelezettségvállalása alapján- kizárólag a fennálló jogiszony ideje alatt, kizárólag a fenti célokhoz kötötten kezelheti, és a megbízás teljesítése / jogviszony megszűnése esetén azonnal törölni köteles, azokat sem elektronikus, sem írásbeli formában nem jogosult tárolni vagy megőrizni. A társaság kizárólag adatokat továbbíthat személyi okmányokról másolatot vagy fénykép anyagot nem.

A vállalkozás valamennyi partnere megismerte és magára nézve elfogadta a jelen adatkezelési szabályzatot.

Tájékoztatási kötelezettség teljesítése

A vállalkozás biztosítja, hogy az érintettek tisztába legyenek azzal, hogy a személyes adataik feldolgozásra kerülnek, és felvilágosítást kapjanak arról, hogy:

A fenti okból a vállalkozás adatvédelmi tájékoztatót készít, és könnyen hozzáférhetővé teszi a magánszemélyek számára, még az adatkezelés megkezdése előtt. az adatkezelési tájékoztató minden adatkezelési művelet vagy műveletsorozat tekintetében külön-külön meghatározza az érintettek jogait, továbbá rögzíti az adatkezelés célját, módját, idejét.

Az adatkezelési tájékoztatót a vállalkozás az érintett kérésére bármikor megküldi, és az adatvédelmi tájékoztató megtalálható a vállalkozás weboldalán is.

Az Adatok Megőrzése

Irat alapú bér- és munkaügyi nyilvántartás

A nyilvántartás megőrzési idejére, selejtezésére a munkajog szabályai vonatkoznak.

Balesetvédelmi oktatás és a munkahelyi balesetek nyilvántartása

Az adatállományt a „Munkavédelemről” szóló 1993. évi XCIII. Törvényben meghatározottak szerint kell kezelni.

Bér és Munkaügyi Rendszer

Az adatállomány megőrzése és törlése a munkajog szabályai szerint történik

A dolgozók egészségügyi nyilvántartása

Az egészségügyi adatállomány megőrzésére és törlésére az egészségügyi törvény rendelkezik.

Videó megfigyelő rendszer

A videó megfigyelő rendszerből automatikusan történik az adattörlés 3 naponként.

A személyes adatok törlése

Az adatok törlése a digitális adattárolókból informatikai műveletekkel, illetve az iratok selejtezésével, megsemmisítésével történik meg.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az Infotv. értelmében a személyes adatot törölni kell, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, a szerződésben foglaltak teljesítéséhez már nem szükséges vagy arra alkalmatlan, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ennek megfelelően a Vállalkozás egyes adatállományaikra a következők vonatkoznak:

A törlés szükségességének felismerése a munkavállaló feladata, aki azt amennyiben törlés szükségessége tekintetében bizonytalan köteles az ügyvezetőnek jelezni.

A vállalkozás nem töröl olyan adatot, amely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogi érvényesítéshez szükséges.

A személyes adatok törlése végleges, és helyreállíthatatlan módon valósul meg.

Intézkedések adatvédelmi incidens esetén

A vállalkozás munkavállalója, együttműködő partnere adatvédelmi incidens esetén azonnal köteles értesíteni a vállalkozás ügyvezetőjét, illetőleg a rendszergazdát (informatikai incidens esetén), akinek haladéktalanul vizsgálatot kell indítania az incidens kockázatának felmérésére.

Amennyiben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett jogaira nézve, úgy a vállalkozás legkésőbb 72 órán belül köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság incidens- bejelentési nyilvántartási rendszerében.

Bejelentés:

Amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül, részletekben is közölhetőek.

A vállalkozás nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira, szabadságaira nézve, vagy jelentősen vissza lehet élni az információ tartalmával, akkor a vállalkozás késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket a negatív eseményről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

A vállalkozás mellőzi az érintett tájékoztatását, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal, és e körben megfelelő tájékoztatás nyújt.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

A vállalkozás adatkezelési tevékenységről illetve az adat továbbításról nyilvántartást vezet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Vállalkozás vezetése felkér minden a jelen szabályzat hatálya alá tartozó dolgozót, és Partnert, hogy segítse elő a megelőzési célok elérését, jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását.
 2. A Szabályzat aláírása napján lép hatálya, valamennyi érintettel ismertetni kell.

Nadap, 2018. 05. 25.